طبق نظر سنجی انجام گرفته توسط Reality TV نتایج زیر بدست آمده است:


بهترین ایده های تاریخ:

چرخ
اینترنت
پنیسیلین
تساوی حقوق زنان

بدترین ایده های تاریخ:

بمب اتم
Reality TV
حکم اعدام
کیسه های پلاستیکی
کارت اعتباری

افراد موثر در شکل گیری بهترین ایده های تاریخ:

Leonardo da Vinci
Charles Darwin
Martin Luther King
Isambard Kingdom Brunel
Mary Wollstonecraft
Emmeline Pankhurst