در تمام متون تاریخی، بعد از اشاره به دوران‌های پیش از تاریخ و با اختراع خط و آغاز دوران تاریخی جهان، اولین فصل آن «هنر مصر» می‌باشد.

 
زمانی که شما یک کتاب تاریخ هنر یا حتی کتاب تاریخ پوشاک یا پارچه را باز کنید، بعد از بررسی‌های مربوط به هنر پیش از تاریخ، دوران تاریخی هنر آغاز می‌شود و اولین منطقه و هنری که می‌بینید مورد بررسی قرار گرفته است "هنر مصر باستان" می‌باشد. اما علت این امر چیست؟ چرا باید اولین ارجاعات متون از مصر آغاز شود، در صورتی که قبل از آن، تمدن منسجم سومر نیز وجود داشته است؟
اولین علت آن وفور آثار باقی مانده از این تمدن می‌باشد؛ مصریان به طرز عجیبی مذهبی بودند و به همین دلیل تمام مقابر و گورهای خود را از ظروف و جواهرات و آثار پر می‌کردند. بنابراین بی‌شمار آثار باستانی از مقابر و معابد مصریان به جای مانده‌اند. ضمن این که بسیاری از این آثار سالم هستند و هر روز نیز مقابر جدید به کشف و حفاری می‌رسند.
بعد از آن، باید اشاره کرد که بسیاری از تمدن‌های دنیا از تمدن مصر تاثیر گرفته‌اند. تمام تمدن‌های بلافصل بعد از مصر، مانند یونان باستان، روم باستان به صورت واضح و مشخص رگه‌های هنر مصر را همراه دارند. بنابراین می‌توان گفت که تمدن مصر به طرز مستقیم و آشکار بر تمام تمدن‌های بعد از خود تاثیر گذاشته است.